Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden MVG Hijsservice

1. Definities

Onderstaande aanduidingen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

1.1 AV: Algemene voorwaarden

1.2 Opdrachtnemer: MvG Hijsservice, de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn (haar) beroep of bedrijf op zich neemt werkzaamheden uit te voeren zoals horizontaal/verticaal transport, takelen, slepen of vervoeren, dan wel personeel, materieel of ruimte ter beschikking te stellen of welke andere daarmee verband houdende prestatie dan ook te verrichten, één en ander in de ruimste zin van het woord;

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die bij de opdracht wederpartij van: MvG Hijsservice is;

1.4 Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever;

1.5 Opdracht: iedere overeenkomst met: MvG Hijsservice in het kader van de uitoefening van zijn (haar) beroep of bedrijf;

1.6 Materieel: materieel ten behoeve van horizontaal- en verticaal transport en de daarbij behorende gereedschappen, andere voertuigen en/of gereedschappen die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt c.q. aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;

1.7 Verticaal transport: het verticaal verplaatsen van vrij hangende of geleide lasten dan wel personen met een werktuig, niet zijnde een personenlift;

1.8 Vergoeding: de tussen partijen overeengekomen vergoeding voor de opdracht hetgeen kan zijn een vaste prijs voor de opdracht dan wel een uur-, dag-, week- of maandtarief;

1.9 Reclames: alle grieven van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht;

1.10 Overmacht (’niet-toerekenbare tekortkoming’): alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van: MvG Hijsservice liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van opdrachtnemer geen uitvoering van de opdracht kan worden verlangd;

1.11 Schriftelijk: per post, E-mail of per Whatsapp;

1.12 Vakbekwaam: volgens het minimaal van toepassing zijnde TCVT-schema van vakbekwaamheid opgeleid.

2. Toepasselijkheid, conversie en uitleg

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes van: MvG Hijsservice, alle opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook.

2.2 Indien door opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de opdracht van toepassing zouden kunnen zijn, prevaleren de AV, ook indien de voorwaarden van opdrachtgever een soortgelijke prevalentiebepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de AV van toepassing zijn.

2.3 Van deze AV (en dus ook van het bepaalde in I.2.1 en I.2.2) kan slechts bij schriftelijke, door partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in een dergelijk geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.

2.4 Deze AV komen in de plaats van eventueel eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Wanneer deze AV worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie na toezending deel uit van elke tussen partijen bestaande overeenkomst, tenzij opdrachtgever binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde versie: MvG Hijsservice schriftelijk te kennen geeft niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan.

2.5 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de opdracht en/of deze AV laat de geldigheid van het overige deel van de opdracht en/of deze AV onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt als dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.

2.6 De opschriften (’kopjes’) boven de onderscheiden bepalingen van deze AV zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en hebben geen betekenis voor de interpretatie daarvan.

3. Totstandkoming en (wijziging van) inhoud van opdracht

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding door opdrachtgever van een van opdrachtnemer afkomstige offerte, dan wel door de aanvaarding door opdrachtnemer van een verzoek tot het aangaan van een opdracht, telefonisch via Email of WhatsApp.

3.3 Op eventuele wijzigingen van en/of aanvullingen op de opdracht is het bepaalde in I.3.1 en I.3.2 van overeenkomstige toepassing.

3.4 De werking van artikel 7:404 BW – over persoonlijke uitvoering van de opdracht – en artikel 7:407 lid 2 BW – over hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers – wordt uitgesloten.

4. Algemene verplichting van opdrachtgever ten aanzien van terreinen.

Opdrachtgever draagt er (preventief) zorg voor dat de terreinen goed zijn te bereiken en te berijden, bij gebreke waarvan wordt verwezen naar het bepaalde in I.8.

5. Uitvoering van opdracht door derden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft: MvG Hijsservice te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval deze AV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn. Daartoe dient MvG Hijsservice te bewerkstelligen dat de toepasselijkheid van deze AV door deze derde(n) wordt aanvaard.

6. Annulering van opdracht door opdrachtgever

Indien opdrachtgever de opdracht annuleert kan: MvG Hijsservice de als gevolg daarvan aantoonbaar ontstane kosten dan wel het als gevolg van de annulering aantoonbaar ontstane omzetverlies ten laste brengen van opdrachtgever.

Annuleren van de opdracht minimaal 48 uur van tevoren.
-Bij annulering voor 17:00 uur de dag ervoor wordt 50% van gemaakte onkosten en omzetverlies in rekening gebracht.
-Bij annulering na 17:00 uur de dag ervoor wordt 75% van gemaakte onkosten en omzetverlies in rekening gebracht.
-Bij annulering op de dag zelf wordt 100% van gemaakte onkosten en omzetverlies in rekening gebracht.

7. Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van opdracht door: MvG Hijsservice

7.1 MvG Hijsservice zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien:a) opdrachtnemer c.q. diens personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot asbest;
b) de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving;
c) de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van opdrachtgever niet aan de wettelijke eisen voldoen;
d) bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van het materieel dat opdrachtnemer is genoodzaakt deze, hetzij conform de voorschriften van de fabrikant, hetzij conform NEN 2024 en 2026 en/of de hijstabel, buiten bedrijf te stellen.

7.2 Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen vierentwintig uur kunnen worden hervat, zal: MvG Hijsservice gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.

7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen worden hervat. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien: MvG Hijsservice de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval een vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding van de geplande tijd de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.

8. Vergoeding

8.1 MvG Hijsservice stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een vergoeding vast. De vergoeding luidt exclusief BTW. Deze vergoeding is uitsluitend bedoeld als vergoeding voor de door: MvG Hijsservice ondernomen prestatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.

8.2 Prijzen en tarieven zijn exclusief van kosten voor vergunningen, leges, precariokosten, overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld BTW, belastingverhogingen, accijnzen, boetes en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding, wegafzettingen, verkeersbegeleiders, vergunning opstellen openbare wegen.

8.3 Indien blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft: MvG Hijsservice het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen
met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten.

9. Betaling

9.1 Tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum in Euro’s te geschieden ofwel à contant ten kantore van: MvG Hijsservice ofwel op een door: MvG Hijsservice aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de betreffende rekening.

9.2 Verrekening of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

9.3 Indien betaling niet binnen de in I.9.1 bedoelde termijn volledig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, is een wettelijke rente van 7,75% per maand, over het openstaande bedrag verschuldigd.

9.4 Indien opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door: MvG Hijsservice, voorts te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

9.5 MvG Hijsservice is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van: MvG Hijsservice voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken.

10. Reclames en verval van rechten van opdrachtgever

10.1 Indien de opdracht (mede) de ter beschikkingstelling van het materieel of ruimten omvat, dient opdrachtgever terzake eventueel waarneembare gebreken terstond bij: MvG Hijsservice te reclameren en zulks nadien omgaand schriftelijk aan: MvG Hijsservice te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuelegebreken bij terugneming door: MvG Hijsservice geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan opdrachtgever.

10.2 Reclames ter zake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na het einde van de uitvoering van de opdracht bij: MvG Hijsservice te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de opdracht te hebben goedgekeurd.

10.3 Elk recht van opdrachtgever terzake de opdracht vervalt in ieder geval indien hij niet binnen één jaar na het einde van de uitvoering van de opdracht een vordering tegen: MvG Hijsservice heeft ingesteld.

11. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Iedere aansprakelijkheid van: MvG Hijsservice die valt buiten en boven de dekking van de in II.3.2 bedoelde, door opdrachtnemer te sluiten verplichte verzekering, wordt hierbij uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer zelf. De aansprakelijkheid voor personeel van: MvG Hijsservice verhuur en andere hulppersonen, voor zover vallend buiten en boven de dekking van voormelde verplichte verzekering, wordt hierbij volledig uitgesloten.

11.2 Met uitzondering van de schade, die valt onder de dekking van de in II.3.2 alsmede de schade als gevolg van opzet of grove schuld van : MvG Hijsservice zelf, komen alle schaden, kosten en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan ook (daaronder begrepen : MvG Hijsservice zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) aan welke personen (daaronder begrepen : MvG Hijsservice zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) of zaken ook toegebracht, ten laste van opdrachtgever, zulks evenwel met uitzondering van schade aan het materieel, veroorzaakt gedurende de bediening door opdrachtnemer zelf, diens personeel en/of verdere hulppersonen. Indien opdrachtnemer echter bewijst dat de schade aan het in zijn bezit zijnde materieel is veroorzaakt uitsluitend door de schuld van opdrachtgever en/of diens personeel, komt deze ten laste van opdrachtgever.

11.3 MvG Hijsservice is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de opdracht, behoudens indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van de in II.3.2.en bedoelde verzekering.

11.4 Opdrachtgever is gehouden: MvG Hijsservice ter zake de in I.11.2 en I.11.3 genoemde schade volledig te vrijwaren voor aanspraken van derden.

11.5 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende verplichting van opdrachtgever tot vrijwaring zal ook gelden ten gunste van het personeel van: MvG Hijsservice en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, alsmede voor eventueel door: MvG Hijsservice ingeschakelde adviseurs.

11.6 Tenzij nadrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd is de te hijsen, te liften, te heffen last niet verzekerd. Ook de materialen/ de te hijsen materialen vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

11.7 Voor schade ontstaan aan straatwerk, bestrating, wegverharding, openbare kunstwerken, straatmeubilair en ondergrondse leiding, putten, kelders, ondergrondse parkeergarages en ondergrondse schade die niet zichtbaar is kan door MvG Hijsservice geen verantwoording worden genomen. De opdrachtgever dient hiervoor voorzorgsmaatregelen te treffen voor het aanvoeren en opstellen van zware transportmiddelen.

11.8 Bij uitvoerig van de werkzaamheden dient de opdrachtgever zorg te dragen dat opgesteld kan worden nabij de werklocatie. Het werkgebied, de transportroute, de opstellocatie en draaibereik vrij zijn om de voertuigen en objecten. Dat er geen voertuigen en/of andere objecten worden/ staan gestald waardoor uitvoering wordt belemmerd of gehinderd.

11.9 Opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving, schade aan objecten en aan het milieu te voorkomen.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht als bedoeld in I.1.10 worden in ieder geval begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de opdracht begrepen materieel, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van: MvG Hijsservice, calamiteiten bij: MvG Hijsservice zoals brand, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, werkstaking, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.

12.2 In geval van overmacht heeft: MvG Hijsservice het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder: MvG Hijsservice tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.

13. Geschillen

13.1 Op alle verbintenissen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR UITSLUITEND BEMANDE VERHUUR

Onderstaande bepalingen zijn naast I. (Algemene bepalingen voor zowel bemande als onbemande verhuur) van toepassing in geval van uitsluitend bemande verhuur.

1. Verplichtingen van opdrachtgever.

De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het materieel goed en veilig kan worden opgesteld, bij gebreke waarvan wordt verwezen naar en gelden de bepalingen zoals gesteld in I. 8.3 en II.2.1 en II.2.2.

2. Rechten van: MvGHijsservice.

2.1 Mocht de gesteldheid der terreinen van zodanige aard zijn dat de uitvoering van de opdracht niet dan met groot risico voor het materieel en verdere gereedschappen en/of het personeel of andere hulppersonen van: MvG Hijsservice zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan heeft: MvG Hijsservice het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materieel naar zijn bedrijf terug te laten keren.

2.2 In geval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft: MvG Hijsservice recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door: MvG Hijsservice aantoonbaar geleden schade c.q. meerkosten.

2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd ander voor het doel geschikt materieel af te leveren dan met opdrachtgever is overeengekomen, mits het materieel inzetbaar is door opdrachtgever.

3. Verplichtingen van: MvG Hijsservice.

3.1 MvG Hijsservice is gehouden het in de opdracht begrepen materieel, in goede staat, en het daarin begrepen personeel, op de overeengekomen tijd en plaats aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien de opdracht (mede) betrekking heeft op het ter beschikking stellen van ruimte(n) dien(t)en deze op de overeengekomen tijd voor opdrachtgever beschikbaar te zijn.

3.2 MvG Hijsservice is gehouden de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden ter zake van schade door en met bij de opdracht gebruikte kranen te verzekeren, ook ten behoeve van opdrachtgever. Deze verplichting tot verzekering houdt niet in een verplichting tot verzekeren van de last noch van de kraan zelf.

kom met ons in contact

Heeft u een korte vraag of wilt u graag een afspraak maken met Michiel? Neem dan contact op door te bellen naar 06- 300 45 899 of stuur een berichtje via WhatsApp.

Is uw vraag wat uitgebreider of heeft u gewoon liever contact via e-mail, vul dan onderstaand contactformulier in. Als u bijlages wil toevoegen kunt u ook rechtstreeks een e-mail sturen naar: info@mvghijsservice.nl

+31 (0)6 300 45 899

info@mvghijsservice.nl

Schellerallee 2

8017 AN Zwolle